Thrasher x Slam City

“Thrasher Magazine X Slam City Skates” (2021)
Slam City Skates
Director/ Camera Operator / Editor: Kevin Parrott